Regulamin

Regulamin strony GikLik

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania ze strony „GikLik”, zwanej dalej Stroną. Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz administratora Strony w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. „Strona” oznacza witrynę internetową znajdującą się pod adresem giklik.pl wraz ze wszelkimi jej podstronami.

3. Administratorami Strony są Anna Jadowska-Szreder i Sebastian Jadowski-Szreder.

4. „Użytkownikiem” jest każda osoba, która odwiedza Stronę.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych treści lub funkcji serwisu wedle przyjętych przez siebie kryteriów, w szczególności uzależnienia ich od uiszczenia opłaty i innych wskazanych przez siebie okoliczności.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu, jak również wprowadzenia nowego regulaminu, w szczególności jeśli zmiany te spowodowane będą okolicznościami faktycznymi lub prawnymi.

7. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników o wszelkich zmianach dokonywanych w Regulaminie w formie publikacji na stronie, wyświetlaniu stosownego komunikatu lub też w innej postaci umożliwiającej zapoznanie się ze zmianami Użytkownikom, np. poprzez modyfikację daty wskazującej czas ostatniej aktualizacji Regulaminu.

8. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.

9. Działanie Strony podlega prawu polskiemu. Spory wynikłe z korzystania z serwisu rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.

10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i innych ustaw.

11. Regulamin Strony dostępny jest dla wszystkich Użytkowników pod adresem https://giklik.pl/regulamin

Warunki techniczne korzystania z serwisu

1. Do korzystania ze Strony niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego (np. komputer, telefon, tablet, telewizor i inne) wyposażonego w możliwie aktualną przeglądarkę internetową. Strona nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli urządzenie Użytkownika nie jest w stanie prawidłowo emitować treści.

2. Dostęp do niektórych funkcji Strony może być uzależniony od instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych pozwalających na obsługę standardów takich jak Flash, Silverlight, Java i innych.

3. Dostęp do niektórych funkcji Strony może być uzależniony od konieczności posiadania konta w Serwisie lub usłudze zewnętrznej (np. Facebook, konto e-mail).

4. Serwis może wyświetlać reklamy.

Prawo autorskie

1. Wszelkie treści opublikowane w ramach Strony podlegają ochronie prawnoautorskiej, w szczególności w zakresie: artykułów, wykorzystanych zdjęć i filmów. Prawa autorskie przysługują Stronie i/lub twórcom.

2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Strony w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek zdefiniowany przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku. Dozwolone jest linkowanie bezpośrednio do artykułów serwisu.

3. Użytkownik dokonujący publikacji treści w ramach systemu komentarzy Strony oświadcza, że posiada pełne prawo do wszelkich treści publikowanych przez siebie na Stronie.

4. Użytkownik oświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku publikacji w treści na Stronie.

5. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów na Stronie jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem. Użytkownik zachowuje pełnię praw autorskich do publikowanych przez siebie treści, publikacji dokonuje dobrowolnie i nieodpłatnie, publikacja może być w każdej chwili przez niego odwołana po dokonaniu stosownego zgłoszenia do Administratora.

6. Administrator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez jego Użytkowników, jednocześnie oferując pełną współpracę w zakresie eliminowania tych treści zgodnie z dyspozycją art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 roku.

Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Internauta nabywa status Użytkownika wraz z uruchomieniem w przeglądarce internetowej dowolnej z podstron Strony.

2. Korzystający z serwisu Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa.

3. Użytkownik ma prawo do korzystania z serwisu poprzez przeglądanie i lekturę jego zasobów z wyłączeniem treści, do których dostęp Administrator ogranicza wedle przyjętych przez siebie kryteriów.

4. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa oraz dobrych obyczajów, m.in. poprzez powstrzymywanie się od publikacji treści naruszających dobra osobiste lub uczucia innych Użytkowników, treści powszechnie uznawanych za wulgarne, dyskryminujące, obsceniczne, poufne, naruszające granice dobrego smaku i inne treści, które w ocenie Administratora zostaną uznane za niewłaściwe.

5. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od wszelkich praktyk, które mogłyby narazić techniczne i merytoryczne aspekty funkcjonowania serwisu, w szczególności od spamowania, nieuzgodnionych działań reklamowych, zachowań, które mogą zostać uznane za celowe próby destabilizacji technicznego zaplecza Strony (ataki DDoS).

6. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które będą naruszały niniejszy Regulamin, jak również nieuwzględnione w nim powszechnie obowiązujące w życiu społecznym wartości.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Strony lub określonych funkcji Strony Użytkownikom, którzy nagminnie będą łamali postanowienia Regulaminu, w szczególności poprzez usuwanie lub blokadę kont określonych adresów IP.

8. W przypadku łamania przepisów prawa przez Użytkowników lub działania na szkodę Strony, Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych działań prawnych, jak również udostępniania niezbędnych danych zainteresowanym organom ścigania.

13. Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania sankcji wskazanych w pkt. 7 niniejszego działu wedle własnego uznania i bez potrzeby argumentowania swoich decyzji.

Dane osobowe i ochrona prywatności

1. Administrator działa zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zewnętrznemu podmiotowi.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane przetwarzane przez zewnętrzne, połączone z Serwisem usługi.

4. Administrator otoczy szczególną ochroną i nie będzie udostępniał bez wiedzy i zgody Użytkownika powierzonych mu danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem polskim lub postanowieniami niniejszego regulaminu..

5. Serwis wykorzystuje pliki cookies własne oraz należące do zewnętrznych podmiotów zgodnie z dyspozycją ustawy Prawo telekomunikacyjne z dn. 16 lipca 2004 roku.

6. Pliki cookies gromadzone w ramach Serwisu wykorzystywane są w realizowaniu celów funkcjonalnych witryny dla wygody Użytkownika, pomagają również w realizowaniu celów statystycznych, reklamowych i społecznościowych.

7. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć lub ograniczyć warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

8. Więcej informacji znajdziesz na podstronie https://giklik.pl/polityka-prywatnosci/

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu witryny, wprowadzaniu ograniczeń terytorialnych lub wiekowych w dostępie, jak również zamknięcia Strony bez uprzedniego zawiadomienia.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich w zakresie naruszania praw.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą ogłoszenia go na Stronie.

2. Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 1 czerwca 2023 roku.

3. Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.